Kısa Konu: Gemilere Kumanya ve Gemi Aksamı Tedarikine İlişkin Teslim İşlemleri

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Gemi Tedarik Sektöründe Sorunlar” hakkında bir yazı yayımladı.

Gemi tedarik sektörü tarafından Ticaret Bakanlığına intikal ettirilen “Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu raporda, gemilere teslim edilecek kumanya ve işletme-donatım eşyasının transit sevkiyatlarında beyannamenin onaylanması aşamalarında sorun olduğu; transit beyannamelerinde plaka değişikliği ve transit süresinin aşılması durumlarının yaşandığı; hacim ve ağırlık olarak düşük olan eşyanın transitinin tek araçla gerçekleştirilmemesinin ekonomik sorunlara yol açtığı; serbest dolaşımda bulunan ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın tek araçla taşınabilmesine ilişkin taleplerinin bulunduğu iletildi.

Söz konusu rapora konu edilen transit beyannamelerinin kabul ve muayene işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasının gecikmelere yol açtığı hususunda, gemilere yapılan kumanya ve gemi aksamı teslimlerinde, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine intikal eden benzer talep veya şikayetlerin olup olmadığının bildirilmesi ile transit iş akış süreçlerinden kaynaklı herhangi bir sorun ve gecikme yaşanmaması ve işlemlerin hızlı bir şekilde tekemmül ettirilmesi adına gerekli idari tedbirlerin alınması (personel planlaması, mesai vb.) gerektiği belirtildi.

Bir diğer husus olarak, gemilere kumanya teslimi yapmak için antrepolardan çıkış yapmak üzere transit refakat belgesi REL_TRA statüye gelmiş taşıtlara ilişkin olarak gemilerin program ve saatlerindeki değişikliklerden dolayı bazı sorunlar yaşanabildiğinin aktarıldığı ifade edildi. Gemilerin hareket ve yanaşma programlarında değişiklikler olabildiğinden antrepodan çıkarak limandaki gemilere verilmek üzere kumanya taşıyan araçlara ilişkin transit beyannamelerinde, transit süre sınırının söz konusu durum göz önünde bulundurularak belirlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı. Diğer taraftan, bu gibi program değişikliği durumlarında plaka değişikliği yapılması gereken haller olduğu da belirtildiğinden, kumanya cinsi eşyanın ulusal transit rejimi altında taşınması durumu ile sınırlı olarak, REL_TRA statüsündeki beyannamelerde sadece plaka değişikliği gerekçesiyle iptal işlemi yapılmaksızın, antrepodan sevki henüz gerçekleştirilmemiş transit beyannameleri üzerindeki plaka bilgisinin antrepoda görevli YGM’ler tarafından manuel olarak kağıt üzerinde şerh düşülerek güncellenmesinin mümkün olduğunun altı çizildi.

Söz konusu raporda, aynı gemiye verilecek aynı havalimanındaki farklı geçici depolama yerlerinde bulunan gemi parçalarının tek araçla ve tek beyanname ile sevk edilmesi hususuna yer verildiği aktarıldı. Bu kapsamda gözetim memurları tarafından mühür takma ve sökme işlemleri gerçekleştirilmek, yükleme işlemlerine refakat edilmek ve transit refakat belgeleri üzerinde yeni takılan mühür bilgileri gösterilmek suretiyle, aynı gemiye verilecek aynı havalimanındaki farklı geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın tek araç ve tek transit beyannamesi ile sevkinin mümkün bulunduğu işaret edildi.

Son olarak serbest dolaşımda olan ve olmayan gemi aksamı ve kumanyanın aynı taşıt içerisinde sevk edilebilmesinin talep edildiği ifade edildi. Aynı gümrük idaresinden yüklenerek aynı gemiye verilecek ihracat kapsamındaki kumanya ile geçici depolama yerindeki serbest dolaşımda bulunmayan gemi aksamı ve gemi kumanyasının tek taşıt ile sevk edilmesi, taşıta öncelikle ihracat eşyasının yüklenmesi, geçici depolama yerindeki serbest dolaşımda olmayan eşyanın yüklenmesinin ise bilahare burada görevli memur tarafından mühür takma ve sökme işlemleri gerçekleştirilmek, yükleme işlemlerine refakat edilmek ve transit refakat belgeleri üzerinde yeni takılan mühür bilgileri gösterilmek suretiyle gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu belirtildi. Bu durumda, ihracat eşyası ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın taşıt içerisinde birbirlerinden ayırt edilebilecek şekilde yüklenmiş olmalarına dikkat edileceği vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.

Follow us
24/7 Whatsapp Support Line
Exchange